Jádrové vrtání


Změna Z1 TPG 704 01

Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách.

Pokud se provádějí stavební úpravy (např. výměna oken, změna větrání), při kterých se mění přívod spalovacího vzduchu, výměna vzduchu v místnosti nebo objem prostoru pro plynový spotřebič v provedení A nebo B, popř. se instaluje nový spotřebič v provedení A nebo B, musí vlastník spotřebiče (pokud se této odpovědnosti nezprostí jejím prokazatelným přenesením na uživatele např. smlouvou o pronájmu nebo předáním do osobního užívání) zajistit:

Největší změny doznala kapitola týkající se spotřebičů v provedení B.

Pokud není zajištěno automatické blokování současného provozu zařízení způsobujících podtlak a spotřebičů v provedení B, nesmí být spotřebiče s atmosférickými hořáky v provedení B s přerušovačem tahu umístěny v prostorech, ve kterých může vznikat podtlak větší než 4 Pa způsobený ventilátory, větracími zařízeními, spotřebiči s ventilátorem, centrálním vysavačem, tahem komína jiných spotřebičů nebo jinými zařízeními.


Spotřebiče v provedení B smějí být – stejně jako doposud − umístěny v trvale větraných a přímo nebo nepřímo větratelných prostorech. Přívod vzduchu pro spalování se zajišťuje větracími otvory, větracím potrubím nebo průvzdušností z venkovního prostoru (pouze ve stávajících budovách s dřevěnými nebo kovovými okny nebo dveřmi, která nejsou ve spárách po obvodě opatřena dorazovým nebo středovým těsněním). Pokud je spotřebič umístěn v nepřímo větratelném prostoru, musí být tento prostor propojen s trvale větraným nebo přímo větratelným prostorem neuzavíratelnými propojovacími otvory u podlahy o celkové volné průřezové ploše nejméně 0,001 m2 na 1 kW příkonu instalovaných spotřebičů, nejméně však 0,02 m2.

Více na stránkách TZB-info.cz


Jádrové vrtání železobetonu, kamene a zdiva

Technika jádrového vrtání se používá v případech, kdy je třeba vytvořit přesný kruhový otvor v betonu, železobetonu, cihlovém nebo i tvárnicovém v obvodovém zdivu. Vrtáme průměry otvorů od 25 mm do 402 mm. Hloubku vrtů provádíme běžně do 3 metrů. Jádrové vrtání lze použít i u velmi silně armovaných betonů. Vrtat lze svisle, vodorovně, ale i šikmo.

Jádrové vrtání


Naše zkušenosti šetří Vaše peníze !

Po jádrovém vrtání není poškozena fasáda domu!


Obvyklé využití jádrového vrtání:

  • Vrtání prostupů pro instalace (voda, topení, plyn, kanalizace, elektřina, vzduchotechnika, počítačové sítě, komíny).
  • Větrání kotelen a kotelniček.
  • Digestoře a odvětrání.
  • Zkušební vrty a sondy

Foto a video ukázka jádrového vrtání.

Použité fotky a video je se souhlasem Hilti ČR spol. s.r.o.        Image